Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Program suradnje (CP) Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (Interreg SI-HR) poziva korisnike pojedinačnog investicijskog prioriteta uspostavljenog u programskom području da podnesu prijave u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima / investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

- Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa - Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine - Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma te Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture - Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom,

- Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja - Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja.

Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje. Sredstva su podijeljena prema prioritetnim osima na sljedeći način:
- Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa 28.074.358,00 EUR,
-  Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja 5.013.278,00 EUR.

Programsko područje Programa suradnje Interreg SI-HR obuhvaća sljedeće teritorijalne jedinice u Republici Hrvatskoj: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija.

Prihvatljivi prijavitelji su, ovisno o prosperitetnoj osi i investicijskom prioritetu: Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge...), mala i srednja poduzeća, lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općine, županije...), neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području zaštite prirode (npr. Natura 2000, upravljačka tijela za zaštićena područja, nadležna tijela za konzervaciju, nevladine organizacije, institucije za istraživanje i razvoj, šumarski instituti, centri za ruralni razvoj, itd.), zdravstveni centri, organizacije za socijalnu skrb, nevladine organizacije, starački domovi, socijalna poduzeća, spasilačke službe i organizacije za civilnu zaštitu, itd.).

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice. Svi partneri moraju imati pravne, financijske i operativne kapacitete za sudjelovanje u programu.

Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni koji traju do 30 mjeseci za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i do 24 mjeseca za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prijave projekta mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva.

Drugi rok za podnošenje projektnih prijava zatvorit će se 14. studenog 2016. godine u 12 sati.

Više informacija na: http://84.39.218.255/hr2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/

14.09.2016 LAG