POTPORA OSIGURANJU USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA IZ PORDMJERE 17.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim  bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentima.

Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje važeća u razdoblju za koje se podnosi zahtjev za potporu.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su: nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti te zoonoza, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

Više informacija možete dobiti u najbližem uredu Savjetodavne službe, te na stranicama Ministarstva poljoprivrede:

http://www.savjetodavna.hr/adresar/

http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-17/

11.10.2017 LAG