21. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

21. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 23. ožujka 2018.​ godine s početkom u 10.30 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    RAZRJEŠENJE PREDSJEDNICE LAG-A
3.    IMENOVANJE PREDSJEDNIKA LAG-A,
4.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ISTUPANJU RODA d.o.o. IZ ČLANSTVA LAG-A,
5.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA,
6.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI PREDSTAVNIKA KUD-A „KLASJE SLAVONIJE“ ANTUNOVAC U UPRAVNOM ODBORU LAG-A VUKA-DUNAV,
7.    INFORMIRANJE O ODOBRENOJ IZMJENI LRS LAG-A VUKA-DUNAV,
8.    INFORMIRANJE O RASPISIVANJU LAG NATJEČAJA ZA TO 1.3.3., PODMJERU 6.3.1. I ULOZI UPRAVNOG ODBORA U ODABIRU PROJEKATA,
9.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU LAG NATJEČAJA ZA T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“,
       TE TEKSTA LAG NATJEČAJA S PRIPADAJUĆIM PRILOZIMA, OBRASCIMA I OSTALOM POPRATNOM DOKUMENTACIJOM.,
10.  DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ČLANOVIMA OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-A,
11.  DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENE ZA ČLANOVE OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-A ZA TO 1.3.3.,
12.  DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA,
13.  INFORMIRANJE O PROGRAMU ZAŽELI, „SNAGA ŽENA – SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE“,
14.  INFORMIRANJE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA PROIZVOĐAČ/ICE  RATARSKIH KULTURA,
15.  INFORMIRANJE O PROJEKTU INA „ZELENI POJAS“,
16.  RAZNO


URBROJ: UO/18-1
U Antunovcu, 23. ožujka 2018. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

21. sjednica upravnog odbora.zip

16.05.2018 LAG