40. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

40. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 7. rujna 2020. godine s početkom u 13.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Upravnog odbora,
 2. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni LRS 2014.-2020.,
 3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS-a,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjene plana provedbe LRS-a,
 5. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni članova ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“,
 6. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni članova ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
 7. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju 1. izmjene financijskog plana,
 8. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju 1. izmjene Plana nabave,
 9. Donošenje prijedloga Odluke o istupanju iz članstva LAG-a,
 10. Donošenje prijedloga Odluke o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
 11. Razno.

 

 

URBROJ: UO/20-28

U Antunovcu, 1. rujan 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

40. Sjednica Upravnog Odbora.zip

28.09.2020 LAG