41. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

41. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 11. rujna 2020. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene 4. LAG Natječaja za Tip operacije 1.3.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“,
  3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene 5. LAG Natječaja za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
  4. Razno.

 

 

URBROJ: UO/20-40

U Antunovcu, 4. rujan 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

41. Sjednica Upravnog Odbora.zip

28.09.2020 LAG