49. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


49. e-SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 24. studeni 2021. godine (srijeda) u 12,00 sati

 na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni članova Ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
  3. Razno.

 

 

URBROJ: UO/21-32

U Antunovcu, 17. studenoga 2021. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

49. Sjednica Upravnog Odbora.zip

27.04.2022 LAG