LEADER pristup

LEADER pristup kao temelj djelovanja Lokalne akcijske grupe obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela, iako mogu integrirati i poduzetništvo (malo, srednje i veliko) na području na kojem se formira LAG.

 

LEADER pristup određuju sljedeći elementi:

• Lokalna strategija razvoja koja se temelji na području, a odnosi se na dobro definirani podregionalni ruralni teritorij

• Javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke predstavljajući interese različitih skupina ruralnog stanovništva

• Bottom-up pristup (odozdo prema gore) koji znači kako odluke koje se odnose na pripremu i provedbu lokalnih razvojnih strategija donose lokalne akcijske grupe

• Multi-sektorska suradnja, izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije

• Provedba inovativnog pristupa

• Provedba projekata suradnje

• Mrežni rad lokalnih partnerstava

 

Ciljevi LEADER pristupa

Sveukupni cilj: promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava.

• Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva

• Stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade

• Očuvanje i stvaranje novih prostora

• Diverzifikacija gospodarskih aktivnosti

 

Specifični ciljevi:

• Ohrabrivanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje

• Razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija i pripremanje njihove provedbe

• Promicanje lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih zajednica, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave

• Transfer postignuća, iskustva i stručnog znanja te dostupnost informacija i zaključaka putem mreže

 

Operativni ciljevi:

• Jačanje kapaciteta među ruralnih stanovnicima i LAG članovima putem usavršavanja i obrazovanja

• Razvoj, organizacija i vođenje LAG-ova

• Priprema i – ako je moguće – početak provedbe lokalnih razvojnih strategija u ograničenom broju

• Provedba projekata suradnje

 

LAG može predstavljati ruralno područje s više od 5.000 i manje od 150.000 stanovnika, uklj. gradove s manje od 25.000 stanovnika.

Teritorij LAG-a može pripadati samo jednom LAG-u; članovi jednog LAG-a ne mogu biti članovi drugih LAG-ova.

Odgovornost lokalnih partnerstava/LAG-ova

• Uspostava LAG-a (registracija u obliku udruge – prema preporuci nadležnog Ministarstva) i razvoj statuta LAG-a

• Razvoj odn. izrada i provedba lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog plana razvoja

• Promicanje i informiranje lokalnog stanovništva o postojećim mogućnostima i o prijavama projekata u okviru IPARD programa, a u okviru lokalne strategije razvoja

• Rad na programima usavršavanja i organizaciji radionica za lokalno stanovništvo, npr. o pripremi pojedinačnih poslovnih planova, projektnih prijedloga, vođenju računovodstva itd.

• Objavljivanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi se mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije

• Upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta, programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i kvartalna izvješća itd.)

 

Izvori financiranja djelovanja LAG-a, što uključuje i izradu lokalne strategije razvoja, jesu Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH kroz svoj program potpore ruralnom razvoju (sredstva se dodjeljuju prema natječaju ili zahtjevu, a za to je svakako potrebno da LAG ima pravnu osobnost), te IPARD program sa značajnim sredstvima za ovu namjenu. Natječaji iz IPARD programa za ovu mjeru još nisu objavljeni, ali je svakako dobro poduzeti sve potrebne radnje kako bi se naš budući LAG akreditirao za sredstva iz IPARD programa, budući je potrebno zadovoljiti i određene kriterije i proći postupak „odobrenja“.

Da bi financiranje iz tih izvora bilo moguće, potrebno je, naravno da u financiranju sudjeluju i JLS koje su obuhvaćene LAG teritorijem, kao i drugi subjekti i članovi LAG-a kroz članarine, donacije i slično.

Načelo „sufinanciranja“ obvezno je u svim projektima koji se financiraju iz fondova EU, jer time se pokazuje spremnost lokalne zajednice na ulaganje u projekte i programe za koje se traže bespovratna sredstva iz drugih izvora, nacionalnih i EU.

PRISTUPNICA za članstvo u LAG Vuka-Dunav

 

PRAVILNIK MJERA

 

15.11.2012 LAG

Arhiva Leader pristup