Ciljevi LAG-a

Temeljem članka 5. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 88/01 i 11/02) osnivači Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, na Osnivačkoj skupštini dana 24. veljače 2012. godine, donose

 

CILJEVE

Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav

 

Lokalna akcijska grupa Vuka - Dunav u okviru svojih djelatnosti planira ostvariti  ciljeve navedene u Statutu LAG-a:

1. LAG je osnovan u cilju:

• promicanja ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava,

• poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta,

• dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja kroz diversifikaciju gospodarskih aktivnosti,

• osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,

• razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,

• promicanja partnerskog i višesektorskog pristupa u ukupnom razvoju područja LAG-a,

• iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj i razvoj turističke ponude,

• jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,

• priprema LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU,

• briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

• djelovanje u skladu s LEADER načelima.

 

2. Djelatnosti LAG-a su:

• izrada lokalne razvojne strategije i integriranog programa razvoja za LAG područje,

• uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera u LAG području,

• briga o napredovanju i edukaciji stručnih timova unutar LAG područja,

• briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata u LAG području,

• promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“,

• određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru,

• savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a,

• praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranje subjekata koji djeluju u okviru LAG-a o postojećim mogućnostima,

• suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova,

• promicanje saznanja o ruralnom razvoju i važnosti višedioničkog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja građana i ostalih zainteresiranih subjekata u LAG,

• razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima te davanje prijedloga za njihovo unapređenje,

• u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama,  

• aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa,

• razmjena iskustava, transfer znanja i rješavanje stručnih pitanja iz područja poljoprivrede, turizma i ruralnog poduzetništva,

• suradnja s ruralnom mrežom, državnim i drugim javnim ustanovama i službama, te područnom (regionalnom) i lokalnom samoupravom, suradnja na svim poljima sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama,

• promicanje interesa subjekata koji djeluju u okviru LAG-a na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini,

• promicanje udruživanja u udruge, zadruge i druge oblike građanskih asocijacija i pružanje stručne pomoći,

• organiziranje stručne izobrazbe članova putem predavanja, prezentacija, izrade i raspodjele stručne literature, edukativnog i promotivnog materijala,

• izvršavanje ostalih poslova utvrđenih ovim Statutom, općim aktima i odredbama Skupštine LAG-a.

 

URBROJ: LAG/Sk-2012-03

U Antunovcu, 24. veljače 2012. godine                                                      

                                                                                                                            Skupština LAG-a

 

20.11.2012 LAG

Arhiva Leader pristup