50. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


50. e-SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 24. prosinca 2021. godine (srijeda) u 10,00 sati na e mail

 LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje Odluke o primanju u članstvo LAG-a Vuka - Dunav,
  3. Donošenje Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
  4. Donošenje Odluke o ovlaštenju predstavnika LAG-a Vuka - Dunav u LAGUR-u,
  5. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga financijskog plana Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav za 2022. godinu,
  6. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga plana rada plana Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav za 2022. godinu,
  7. Donošenje Odluke o usvajanju plana nabave za 2022. godinu,
  8. Donošenje Odluke o godišnjoj članarini redovitih članova LAG-a Vuka - Dunav za 2022. godinu,
  9. Razno.

 

 

URBROJ: UO/21-36

U Antunovcu, 17. prosinac 2021. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

47. Sjednica Upravnog Odbora.zip

27.04.2022 LAG