24. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

24. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 28. rujna 2018. godine s početkom u 14.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice upravnog odbora,
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Lokalne razvojne strategije 2014-2020,
 3. Prijedlog odluke o usvajanju prijedloga Akcijskog plana provedbe LRS Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav,
 4. Odluka o izmjeni 1. LAG Natječaja,
 5. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata,
 6. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinog člana UO koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
 7. Utvrđivanje sektorske zastupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru (provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja),
 8. Prijedlog odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
 9. Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih projekata na 1. LAG natječaj za T.O.1.3.3.
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru projekata pristiglih na 1. LAG Natječaj,
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju konačne rang liste za 1. LAG Natječaj,
 12. Prijedlog odluke o primanju u članstvo LAG-a Vuka-Dunav,
 13. Informiranje o shemi Školske prehrane u suradnju s Osječko-baranjskom županijom,
 14. Razno.

URBROJ: UO/18-43

U Antunovcu, 21. rujna 2018. godine

Predsjednik LAG-a Vuka–Dunav

                       Davor Tubanjski

 

24. Sjednica Upravnog Odbora.zip

23.09.2018 LAG