22. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

22. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 24. svibnja 2018.​ godine s početkom u 16.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    USVAJANJE PRAVILNIKA LAG-A VUKA-DUNAV O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA,
3.    ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA,
4.    INFORMIRANJE O RASPISANOM LAG NATJEČAJU ZA TIP OPERACIJE 1.3.3.,
5.    RAZNO
 

URBROJ: UO/18-16
U Antunovcu, 24. svibnja 2018. godine

Predsjednik LAG-a Vuka–Dunav
Davor Tubanjski

22. sjednica upravnog odbora.zip

07.09.2018 LAG