53. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


53. e-SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 25. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati na e mail

 LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje Odluke o iznosu bruto plaća po radnim mjestima na temelju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju.
  3. Razno.

 

 

URBROJ: UO/22-24

U Antunovcu, 18. srpnja 2022. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

53. Sjednica Upravnog Odbora.zip

17.08.2022 LAG