16. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), te 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), sazivam

16. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 29. travnja 2016. godine s početkom u 11.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I ZAPOŠLJAVANJU,
3.    DONOŠENJE PRAVILNIKA O PROCEDURI I RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA PUTEM LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE,
4.    IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA – DUNAV 2014.-2020.,
5.    ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA LAG-a,
6.    ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU OSTAVKE ČLANA IZ SASTAVA UPRAVNOG ODBORA LAG-a VUKA – DUNAV,
7.    ODLUKA O SKLAPANJU UGOVORA O DJELU ZA IZRADI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE I PRIJAVE NA NATJEČAJ,
8.    RAZNO.


URBROJ: UO/16-5
U Antunovcu, 25. travanj 2016. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

16. sjednica upravnog odbora.rar

 

17.05.2016 LAG