17. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), te 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), sazivam

17. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 17. studenog 2016. godine s početkom u 11.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    INFORMACIJA O ODLUCI O PRIVREMENOM ODABIRU LAG-a VUKA – DUNAV ZA PROVEDBU PODMJERE  19.2., 19.3., 19.4.,
3.    PRIJEDLOZI ZA PREDFINANCIRANJE PODMJERE 19.2., 19.3., 19.4.,
4.    ODLUKA O GODIŠNJOJ ČLANARINI ZA 2017. GODINU
5.    INFORMACIJA O PROJEKTU SURADNJE LAG-a VUKA – DUNAV S FINSKOM, ESTONIJOM I SJEVERNOM IRSKOM,
6.    ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.
7.    ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA PLANA RADA ZA 2017. 
8.    RAZNO.


URBROJ: UO/16-13
U Antunovcu, 17. studenog 2016. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

 

17. sjednica upravnog odbora.rar

 

06.04.2017 LAG