64. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (14. prosinca 2022. godine), sazivam

 

64. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) u 12:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 63. sjednice Upravnog odbora,
  2. Odluka o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
  3. Razno.

 

URBROJ: UO/23-57

U Antunovcu, 29. kolovoza 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

64. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG