25. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

25. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 26. listopada 2018. godine s početkom u 8.30 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice upravnog odbora,
 2. Upoznavanje članova Upravnog odbora sa obustavljanjem prijavljene LRS,
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Lokalne razvojne strategije 2014-2020,
 4. Prijedlog odluke o usvajanju prijedloga Akcijskog plana provedbe LRS Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav,
 5. Odluka o izmjeni 1. LAG Natječaja,
 6. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata,
 7. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinog člana UO koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
 8. Utvrđivanje sektorske zastupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru (provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja),
 9. Prijedlog odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju privremene rang liste za projekte pristigle na 1. LAG Natječaj,
 11. Prijedlog odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 1. LAG Natječaj,
 12. Prijedlog odluke o primanju u članstvo LAG-a Vuka-Dunav,
 13. Informiranje o prikupljanju prijava za besplatna školovanja – projekt EduAkcija,
 14. Razno.

URBROJ: UO/18-55

U Antunovcu, 19. listopada 2018. godine

Predsjednik LAG-a Vuka–Dunav

                       Davor Tubanjski

25. Sjednica Upravnog Odbora.zip

21.10.2018 LAG