Program rada

Temeljem Članka 25. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka- Dunav, Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, dana 24. veljače, 2012. godine, donosi

 PROGRAM RADA

Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav

Članak 1.

Program rada donosi se za razdoblje od jedne godine, odnosno do slijedećeg saziva Skupštine i glasi:

1. Postupak registracije LAG-a,

2. Organizacija rada i poslovanja LAG-a,

3. Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka – Dunav,

4. Usavršavanje i obrazovanje članova LAG-a (LEADER pristup, priprema projektne dokumentacije),

5. Organizacija promotivno – promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a,

6. Sudjelovanje članova LAG-a na seminarima, radionicama i sličnim aktivnostima.

Članak 2.

                Za provođenje navedenog programa zadužuje se Upravni odbor LAG-a Vuka – Dunav. O provedbi Programa rada Upravni odbor je obvezan podnijeti Skupštini godišnje izvješće.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: LAG/Sk-2012-04

U Antunovcu, 24. veljače 2012. godine

Skupština LAG-a

23.11.2012 LAG