38. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

38. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 3. lipnja 2020. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje prijedloga Odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih  poljoprivrednih  gospodarstava“, te teksta LAG Natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
  3. Donošenje prijedloga Odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih  gospodarstava“,
  4. Donošenje prijedloga Odluke o zamjenskim članovima Ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih  poljoprivrednih  gospodarstava“,
  5. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu naknade za članove Ocjenjivačkog odbora za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih  gospodarstava“,
  6. Donošenje prijedloga Odluke o osnivanju Tijela nadležnog za prigovore za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih  gospodarstava“,
  7. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih  poljoprivrednih  gospodarstava“,
  8. Donošenje prijedloga Odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih  poljoprivrednih  gospodarstava“,
  9. Razno.

 

 

URBROJ: UO/20-12

U Antunovcu, 3. lipanj 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

38. Sjednica Upravnog Odbora.zip

15.06.2020 LAG