66. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (06. rujna 2023. godine), sazivam

 

66. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 20. rujna 2023. godine s početkom u 11:00 sati,

u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Upravnog odbora,
 2. Prijedlog odluke o prihvatu Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav 2023. – 2027.,
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav 2023. – 2027.,
 4. Informiranje o raspisivanju 9. LAG natječaja za T.O. 2.2.1., sukladan tipu operacije 7.4.1.,
 5. Donošenje odluke o odobrenju 9. LAG natječaja za T.O. 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
 6. Donošenje odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
 7. Donošenje odluke o imenovanju zamjene za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 2.2.1.,
 8. Donošenje odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
 9. Donošenje odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 2.2.1.,
 10. Donošenje odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
 11. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
 12. Razno.

 

 

URBROJ: UO/23-73

U Antunovcu, 13. rujna 2023. godine 

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

66. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG