19. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), te 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), sazivam

19. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 12. lipnja 2017.​ godine s početkom u 10.30 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    ODLUKA O PROMJENI ADRESE SJEDIŠTA UREDA LAG-a VUKA – DUNAV,
3.    ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU, 
4.    ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2017. ,
5.    PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U LAG VUKA-DUNAV,
6.    RAZNO.


URBROJ: UO/17-2
U Antunovcu, 2. lipnja 2017. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

19. sjednica upravnog odbora.zip

 

17.11.2017 LAG